Солар Лизинг извършва дейност като финансова институция, изразяваща се в отпускане на Лизинг и кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства по смисъла на чл.3, ал. 1, т.3 от Закона за кредитните институции, след съответно вписване в регистъра на финансовите институции по чл. За от Закона за кредитните институции, воден от Българската народна банка. Солар Лизинг е вписано в Регистъра на финансовите институции при Българска Народна Банка под рег. № BGR00432, вписано със Заповед № БНБ-97991/27.10.2020 г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“. Дружеството е администратор на лични данни и дейността му е в съответствие с действащото законодателство.

Солар Лизинг финансира закупуването на леки и лекотоварни автомобили, производствено оборудване, транспортни средства, строителна и селскостопанска техника за почти всички отрасли на българската икономика, както и в публичния сектор. Основните форми на предлаганото финансиране са заеми, финансов и оперативен лизинг във всичките им форми.

Солар Лизинг дава възможност на своите клиенти сами да избират доставчика и вида на активите, които ще са най- подходящи за тяхната дейност. Екипът на Солар Лизинг може да бъде изключително полезен, съдействайки на своите клиенти на всички етапи от договарянето до доставката на лизинговите активи.