Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на риска по всеки един проект. Предлаганите лизингови схеми са с променливи лихвени проценти, базирани на тримесечен EURIBOR + лихвена надбавка в зависимост от степента на риска. Лихвата се начислява върху стойността на остатъчната главница.

Какво е ГПР съгласно Закона за потребителския кредит?

Годишният процент на разходите включва всички разходи, подлежащи на плащане по договора за лизинг, изчислени като процент от предоставеното финансиране на годишна база.

Какво е тримесечен EURIBOR?

EURIBOR е лихвеният процент, предлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския междубанков пазар, за депозити в евро. Лизинговите схеми, предлагани от Солар Лизинг, се актуализират на всеки 90 дни, съобразно действащия тримесечен EURIBOR.

Какво е ОЛП?

Основният лихвен процент е лихвеният процент, определен от Българска народна банка, на основание на чл. 35 от Закона за БНБ на годишна база.

В каква валута може да бъде лизинговото финансиране?

Валутата на финансиране е евро, като по изключение финансираме и сделки в лева.

Задължително ли е валутата на финансирането да съвпада с валутата, в която се заплаща оборудването?

Не, напълно възможно е финансирането да е в Евро, а плащанията към доставчиците да са в друга валута (например лева, долари, британски лири, шведски крони и т.н.).

Каква е първоначалната вноска и какво представлява тя?

Първоначалната вноска е от 15% до 50% от стойността за лизинг, в зависимост от лизинговия продукт и условията по него. Тя представлява личното участие на клиента в сделката. Върху нея не се начислява лихва. Тя се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора.

Ако лизингополучателят е заплатил аванс от 20-30% на доставчика, може ли авансът да бъде признат като първоначална вноска?

Първоначалната вноска трябва да се заплати по сметката на Солар Лизинг, но ние можем да признаем като такава аванс към доставчика. Стандартната процедура, която прилагаме в такива случаи, е подписване на тристранно споразумение с доставчика и Лизингополучателя.

Какво е остатъчна стойност по договор за финансов лизинг?

Паричната стойност по договора за лизинг към съответния момент от неговото действие, след заплащането на която за Лизингополучателят възниква правото да придобие собственост върху лизинговата вещ.

Изисквате ли допълнителни обезпечения?

Ние считаме първоначалната вноска за достатъчен ангажимент от страна на клиента. Обикновено не изискваме допълнителни обезпечения по сделката, като изключение правят някои редки случаи, когато изискваме особен залог на части от производствени линии, собственост на Лизингополучателя, които са технологично обвързани с отдаденото под лизинг оборудване и го допълват по начин, който би позволил евентуална вторична реализация на цялата линия (примери: система за автоматично управление на линия и самата линия, инструментална екипировка и линията, която тя доокомплектова), както и особен залог на вземания по договори на Лизингополучателя, които имат отношение към финансираните вещи.

Какъв е максималният срок на лизинговите договори?

Максималният срок на договорите за лизинг на машини и съоръжения, офис оборудване, транспортни средства и леки автомобили е 6 години.

Изисква ли Солар Лизинг финансово обвързване от собствениците на фирмата – лизингополучател?

В общия случай изискваме собствениците на фирмата – лизингополучател да подпишат договора за лизинг като солидарни длъжници, които са солидарно отговорни за изпълнението на лизинговия договор.

Какъв е начинът на изплащане на оборудването?

Изплащането става на анюитетни месечни вноски, включващи погашение по главница и лихва върху остатъчната главница (равни месечни вноски). Ние бихме могли да предложим и възможност за избор на схема с равни главници по лизинговите вноски (намаляваща мес. лизингова вноска).

Заплащат ли клиентите комисионна по обслужване на лизинговата сделка и в какъв размер е тя?

Клиентите на Солар Лизинг заплащат комисионна по обслужване на сделката в зависимост от лизинговия продукт и условията по него.

Защо Солар Лизинг не финансира новостартиращи проекти без солидна финансова подкрепа?

Практиката показва, че при липса на опит в даден бизнес, ако зад един проект не стоят финансово солидни акционери с устойчив и жизненоспособен бизнес, вероятността от неблагоприятно развитие на проекта и изпадане в просрочие надхвърля 75%. Отказвайки силно рискови сделки, ние в много случаи помагаме на потенциалните лизингополучатели, като ги предпазваме от сериозни финансови и житейски неблагополучия.

Кой плаща застраховката и какво включва тя?

Застраховането се организира от Солар Лизинг, а плащането се извършва от Лизингополучателя. Ние изискваме имуществена застраховка на оборудването (КАСКО за превозните средства), включваща покритието на всички рисковете, които покрива избрания застраховател.

Застрахова ли Солар Лизинг финансовия риск?

Не, ние изискваме единствено имуществена застраховка на оборудването, (КАСКО за превозните средства), което прави нашите лизингови условия по-изгодни за клиентите.

Каква е политиката на Солар Лизинг в случай на системни просрочия при плащането на лизинговите вноски?

Солар Лизинг не толерира системни и продължителни забавяния на вноските по лизингови сделки. Най-тежките мерки, които можем да предприемем, са: блокиране/изземване на оборудването/транспортното средство, прекратяване на лизинговия договор и събиране на просрочените вземания по съдебен ред.

Може ли вещта да бъде изплатена предсрочно?

Да, Солар Лизинг предоставя възможност за предварително изкупуване на вещта, предмет на лизинговия договор, преди изтичането на срока на договора. За целта Лизингополучателят следва писмено да уведоми Солар Лизинг най-малко 1 календарен месец преди желаната дата за предварително изкупуване. Лизингополучателят трябва да изплати пълния размер на остатъка по главницата съгласно погасителния план, както и ако е Юридическо лице – компенсаторна такса съгласно общите условия на Солар Лизинг, определена като процент от главницата, която се предплаща.

Какво трябва да направите, за да кандидатствате за лизинг?

Процедурата по кандидатстване за лизинг в Солар Лизинг е опростена и гъвкава. Необходимо е да знаете точно от какви вещи имате нужда и да подготвите изискваните документи и справки.

Фактуриране към клиентите

Солар Лизинг АД разпространява всички издадени фактури към свои клиенти чрез платформата на Е- фактура. За целта всеки клиент бива известен чрез електронно съобщение от адрес notify@e-faktura.bg. Необходимо е да последвате линка и да направите регистрация в платформата, за да може да следите всички издадени от нас документи за плащане.

Представяне на процеса по получаване на електронна фактура

Често задавани въпроси към Е-фактура

Моля следвайте този линк за достъп до системата: eFaktura.bg