ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти и партньори,

От 25 май 2018 г. в Европейския съюз започна прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). В тази връзка Ви уведомяваме, че сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. Солар Лизинг гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени формуляри и електронна кореспонденция и ще използва събраните лични данни единствено за целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите, и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка. Предоставяните от клиентите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.

С пълния текст на Декларация за поверителност на Солар Лизинг АД можете да се запознаете тук: Защита на личните данни – Декларация за поверителност за клиенти; Декларация за поверителност за кандидати,

За въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на личните данни на адрес office@solarleasing.eu

С уважение Борислав Тодоров

БИСКВИТКИ

Какво представляват бисквитките?

На този уебсайт се използват т. нар. бисквитки (cookies). Бисквитките представляват малки текстови файлове, които нашият уебсървър изпраща към вашия компютър, смартфон или таблет при посещението на този уебсайт. Съхраняват се в интернет браузъра, който използвате. Бисквитките могат да изпълняват различни функции. Настоящата „Информация за използването на бисквитки в уебсайта на Солар Лизинг“ има за цел да Ви информира за конкретните функции на използваните различни видове бисквитки. Напомняме Ви, че по всяко време можете да настроите Вашия интернет браузър да Ви уведомява за използването на бисквитки, както и да деактивирате приемането на бисквитки от страна на интернет браузъра. Имайте предвид, че в такъв случай при определени обстоятелства това може да наруши нормалното функциониране на настоящия уебсайт.

Информация какви бисквитки използваме в уебсайта на Солар Лизинг АД можете да намерите тук: Информация за използването на бисквитки в уебсайта на Солар Лизинг .

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Общи условия

Настоящата страница е собственост на Солар Лизинг. Достъпвайки този сайт и съдържащата се в него информация, вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите условия. Интернет страницата (сайтът) www.solarleasing.eu е създадена с информативна цел и предоставя основна информация за Солар Лизинг, за продукти и услуги на Солар Лизинг.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право, принадлежащо на Солар Лизинг, с всички запазени права и законни последици, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение, за което може да бъде търсена отговорност, съгласно действащото българско законодателство. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения и лога, графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги, и лога. Забранява се да се модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на интернет страницата и да се използва за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране или популяризиране на информация за продуктите и услугите на банката. Във всички останали случаи за тяхното използване е необходимо предварителното писмено съгласие на Солар Лизинг.

Ограничения на отговорността

Солар Лизинг не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин свързани с достъпа и използването на сайта на Солар Лизинг. Това се отнася и за случаите, в които Солар Лизинг посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди. Въпреки че всички дружества на Солар Лизинг полагат максимални усилия да предоставят точна и актуална информация на своите интернет страници, възможно е да има пропуски и неточности. Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Солар Лизинг не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на страницата, или пък с това, че някое лице й се е доверило. Ако желаете да се възползвате от някой от продуктите или услугите на Солар Лизинг, описани в този сайт, следва да се свържете с банката и да поискате информация дали продуктът или услугата се предлагат, както и относно договорните условия и предвидените такси. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Солар Лизинг не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт, но се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването му.

Промени

Солар Лизинг поддържа актуална информацията на този уебсайт, но не отговаря за обективни пропуски и си запазва правото да извършва промени в настоящите Правила по всяко време, като се задължава да публикува веднага тези промени на сайта.

Хипервръзки

Солар Лизинг не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки. Информацията, документите и услугите съдържащи се в сайтове, към които настоящият сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от Солар Лизинг и по никакъв начин не е гарантирана тяхната точност, пълнота и/или достъпност.