Оперативен лизинг

С договорът за лизинг, съгласно чл. 342 ал. 1 Търговския Закон (ТЗ), лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение. Това е обикновеният лизинг, който законодателят не е назовал със специфично наименование и който наричаме „Оперативен“ или „Експлоатационен“.

При Оперативния лизинг се наблюдават някои особености в сравнение с финансовия лизинг. Лизингополучателят ползва дълготрайния материален актив (ДМА), като заплаща регулярна парична вноска като наем за наетия актив. Собственик е лизингодателят и след изтичане на договорения срок той остава собственик на актива. Лизингополучателят никога не придобива собствеността върху актива. Задължава се и да спазва определени изисквания при експлоатацията. От своя страна Лизингополучателят не носи отговорност за погиване на актива, той не поема всички рискове и изгоди от собствеността върху стоката. Оперативния лизинг се сключва за срок от няколко дни до няколко години. Този лизинг обхваща само част от икономическия живот на актива и той може да сменя няколко пъти своя лизингополучател. В този смисъл рискът за морално или икономическо остаряване на оборудването се поема от собственика на актива (лизингодателят). Според икономическите стандарти на Европейския Съюз наемният договор при оперативния лизинг е прекъсваем и лизингополучателят има право да го прекрати преди изтичането на договорения срок. След което лизинговото имущество се връща на лизингодателя. При традиционното развитие на договорното отношение лизингополучателят връща наетия обект след изтичане срока на договора с проявени грижи на добър стопанин, а по взаимно съгласие, срокът на договора може да бъде продължен при същите или променени изходни условия.

Оперативен лизинг с първоначална вноска и възможност за покупка на незначителна цена – ако лизингодателят реши, че е необходимо да намали кредитния интервал от време (експлоатацията), или ако лизингополучателят желае да намали месечните вноски и притежава достатъчно средства за осъществяването на плащане при подписването на договора, лизингът може да включи първоначална вноска. Този вариант не е препоръчителен за българския пазар, защото данъчната администрация презюмира прикрит финансов лизинг с опция и предвид наличието на различия в ДДС, третирането на оперативния лизинг и финансов лизинг с опция, могат да последват негативни последици за лизингодател и лизингополучател в следствие на данъчен ревизионен акт. Там, където се предоставя възможност за покупка на незначителна цена, в някои европейски държави, споразумението се описва като покупка на изплащане или понякога като лизингова покупка. В някои случаи се използва термина “промишлена” покупка на изплащане, за да се различи тя от потребителската покупка на изплащане. В някои страни споразумението за покупка на изплащане не се разглежда като лизинг поради правни, данъчни или счетоводни причини. Най-широко поддържаният възглед е, че лизингът може да съдържа възможност за покупка.