Лизингополучатели

  • Търговски субекти (дружества и ЕТ) – лизингополучатели, нуждаещи се от привличане на чужд финансов ресурс, които компенсират недостига на средства чрез лизинг, за да разширят производствения си капацитет или да задоволят други подобни нужди. Това позволява собственият капитал да намери по-широко приложение, надхвърлящо основната инвестиционна дейност – усъвършенстване на управлението и организацията на дейността на дружеството, по- рационално провеждане на търговската политика, разширяване на научно-техническото развитие и др.
  • Търговски субекти (дружества и ЕТ) в сферата на онези отрасли на материалното производство, за развитието на които научно-техническия прогрес играе важна, решаваща роля. Подобни дружества лизингополучатели търсят лизингови компании, които са в състояние да предложат благоприятни условия за периодична подмяна на наетите активи (оперативен лизинг), съобразно ритъма на усвояване на достиженията на научно-техническата мисъл в тяхното производство.
  • Големи производствени предприятия, които по съображения от данъчно или друго естество, предпочитат чрез лизинг да разширят дейността си, вместо да увеличават собствения си капитал. Този процес много често е свързан с периоди на възходяща конюнктура на пазара.
  • Нови/Млади Търговски субекти (дружества и ЕТ) или с къс, сравнително кратък период на дейност, което предполага ограничени финансови възможности. В този период на утвърждаването им, лизингът може значително да допринесе за разширяване на производството и реализацията.
  • Всички останали Търговски субекти (дружества и ЕТ) – лизингополучатели, които ясно съзнават, че при всички случаи, при които ГПР (годишния процент на разходите) по договорите за лизинг е по-нисък от ставката по данък печалба или неговите аналози в дадената държава, е по-изгодно сключването на договори за лизинг финансиране от колкото използването на собствено спечелени средства.
  • Лица, упражняващи свободни професии, които целят да осигурят финансиране за необходимите им средства за упражняване на дадената професия.
  • Потребителите, които целят да задоволят нужди от битов характер и за които лизинг финансирането се явява конкурентна, по-гъвкава и по-ефективна форма от предлаганите форми на кредитно финансиране.