Лизингодател (лизингова компания)

В зависимост от характера на обекта, отдаван на лизинг, се различават специализирани лизингови компании (по групи активи) и универсални (предлагащи лизингови услуги по широка номенклатура от активи).

  • Универсални лизингови компании. Лизингодатели, които закупуват непосредствено от производителите или от посредническите дружества активи и ги отдават на лизинг. Универсалните лизингови дружества се създават под формата на самостоятелни компании или дъщерни предприятия на финансови институти (банки, застрахователни компании и др.) с цел финансовите институти да диверсифицират дейността си на пазара и в търсенето на нови ниши за бизнес и по-добра печалба. От друга страна се наблюдава и процес, при който собствениците на независими от финансови институции лизингови дружества ги продават изцяло или от части на борсата или на финансови институции като се цели осигуряване на източници за допълнителни финансови средства. В редица случаи универсалните лизингови компании могат да бъдат организирани и като съвместни дъщерни предприятия на производствени дружества и финансови институти.
  • Специализираните лизингови компании се създават най-често под формата на самостоятелни лизингодатели или дъщерни предприятия на производствени компании (производители на отдаваните на лизинг активи и др.) с цел задоволяване потребностите от осигуряване на финансиране към своите клиенти на произвежданата от Производителите продукция (активи) като по този начин сериозно се облекчават продажбите и се стимулира производствения ръст и икономическото развитие и иновации. Подобна практика е особено ефективна при лизинг на активи, чието ползване е тясно свързано най-вече по линията на техническото обслужване с участието на самия производител.
  • Лизингови посредници (брокери). Тези дружества предлагат своите услуги в качеството на посредник между лизингополучател и лизингодател (финансовия институт), който осъществява финансирането. При покупка на активи, отдавани на лизинг, лизингополучателят сам избира и специфицира необходимите му активи и евентуално сключва предварителни договори с доставчици. Ролята на посредника се свежда до установяване на връзката с финансовия институт, който придобива собственост върху лизинговите активи, като финансира покупката им. При интернационалния лизинг ролята на лизингов брокер може да играе и специализирана лизингова компания, която представлява чужда лизингова компания пред национални лизингополучатели (това е т.нар. непряк експортен лизинг).