Оперативен лизинг

Оперативният лизинг е форма на договор за финансиране, при която срещу заплащане на месечни наемни вноски се използва вещ за определен срок. След изтичане на срока на договора за ползване, вещта може да бъде върната, заменена с ноав или закупена по калкулирана пазарна стойност.

Предимства

  • Можете да ползвате вещта дългосрочно без да придобивате собственост върху него.
  • Не носите риск от остатъчната стойност на вещта – при приключване на срока на договора просто ни го връщате, а възможностите за нов модел са пред вас.
  • Имате възможност да оптимизирате вашите парични потоци и да планирате разходите си.
  • Фиксираните месечни вноски се считат като текущ разход в счетоводството на компанията и не се променят за срока на лизинга.
  • Получавате лизингово решение, съобразено с вашите нужди.

Флийт мениджмънт

Флийт мениджмънтът представлява управление на автопарка на дадена компания. Авто – парк може да включва само леки, само товарни или комбинация от двата типа моторни превозни средства. Продуктът е подходящ за Юридически лица, които се нуждаят от комплексно, цялостно и иновативно решение за управление на своите служебни МПС, свързано, както с непрекъснато им обновяване с нови модели, така и с предоставяне на пълната гама от услуги, съпътстващи тяхното ползване и поддръжка.

Флийт мениджмънтът се състои от набор от услуги:

  • финансиране,
  • поддръжка на МПС,
  • отчетност и контрол на разходите от независимо трето лице (лизингодателя) за клиента,
  • застрахователно обслужване,
  • телематиката (технология, съчетаваща телекомуникационни и информационни технологии за наблюдение и диагностика) на превозното средство (вкл. контрол на водача, на скоростта, управление на гориво и управлението на безопасността и др.).