Финансов лизинг с отворен край („Опция“)

Предимства

  • ДДС платим безлихвено, на части с лизинговите вноски.
  • Остатъчна стойност – част от главницата, платима в края на лизинговия период.
  • Опция да заплатите остатъчната стойност и да придобиете вещта.

При този тип лизинг за всяко плащане от страна на клиента текущо се издава фактура за размера на извършеното плащане – главница, лихва и ДДС, начислено само върху главницата.

Финансовият лизинг с отворен край ви дава избор да заплатите остатъчната стойност на вещта – обект на лизинг, като по този начин придобиете собствеността върху нея или да се откажете от това ваше право и вещта да остане собственост на лизингодателя.

Финансов лизинг със затворен край

Предимства

  • Няма остатъчна стойност в края на лизинговия период.
  • След заплащане на всички задължения по лизинговия договор клиентът става собственик на вещта.
  • Възможно е фирменият клиент да ползват пълен данъчен кредит (ако имат право на това) още в началото, защото ДДС е платим еднократно и авансово при предаване на вещта в началото на договора за лизинг.

При финансовия лизинг със затворен край веднага след приемо-предаване на лизинговата вещ на клиента се издава фактура за цялата покупна цена на вещта, като лизингополучателят следва да заплати ДДС по тази фактура веднага след издаването й, а данъчната основа на фактурата се погасява на части съгласно погасителния план. Върху лихвата не се начислява ДДС. Вещта – обект на лизинг.

Финансов лизинг със затворен край с капитализация на ДДС

Предимства

  • Няма остатъчна стойност в края на лизинговия период.
  • След заплащане на всички задължения по лизинговия договор клиентът става собственик на вещта.
  • Възможно е фирменият клиент да ползват пълен данъчен кредит (ако имат право на това) още в началото, защото ДДС е начислен еднократно и авансово при предаване на вещта в началото на договора за лизинг.
  • Сумата на дължимия ДДС при приемо-предаване на вещта се разсрочва за целия срок на договора с втори погасителен план. При финансовия лизинг със затворен край с капитализация на ДДС, веднага след приемо-предаване на лизинговата вещ на клиента се издава фактура за цялата покупна цена на вещта. Сумата на ДДС се разсрочва с втори погасителен план (към първия погасителен план за главницата) за целия срок на договора. Лихвата и по двата погасителни плана е еднаква.

* При всички видове Финансов лизинг вещта юридически е собственост на лизингодателя и се регистрира на негово име, но счетоводно след нейното приемо-предаване се завежда в активите на лизингополучателя и се амортизира при него. ** Върху лихвата не се начислява ДДС.