Приемливи проекти за лизинг

Представяме Ви някои основни правила, които ще Ви помогнат да прецените сами, дали Вашия проект ще бъде одобрен за финансиране от Солар Лизинг:

  • Солар Лизинг финансира компании с достатъчен опит в тяхната дейност. Ние отпускаме средства на фирми без история и ново стартиращи проекти, когато са подкрепени от финансово силни акционери и/или от мениджъри с доказан опит и успешна бизнес кариера.
  • Солар Лизинг финансира компании, които са финансово жизнеспособни и могат да докажат своята платежоспособност при изплащане на лизинговите вноски. Прекратяване на договор и изземане на предмета на лизинговия договор са крайно нежелателни и не се считат за приемлив изход от сделката за Солар Лизинг. Ние не разглеждаме молби за лизинг от фирми с постоянни загуби, отрицателен капитал, нередовно обслужване на финансови и други задължения както и с висока задлъжнялост като цяло.
  • Нашите добри клиенти могат да разчита и на финансира закупуване на оборудване, подлежащо на по-бързо обезценяване в рамките на лизинговия срок.
  • Оборудването трябва да е стандартизирано и подходящо за препродажба или обратно изземане. Нашите добри клиенти могат да разчита и на финансира на оборудване, произведено специално за тях.
  • Изборът на активи, тяхното качество и предназначение, както и технически характеристики е направен от Лизингополучателя и ние не носим отговорност за правилността на избора. В същото време си запазваме правото да откажем финансирането на определени видове активи в случай на висока цена, незадоволителни характеристики или екологични съображения. Ние прехвърляме на Лизингополучателя правата по общата и гаранционната отговорност на производителя или доставчика, както и правата по сервизните споразумения по отношение на активите в пълния им размер за срока на лизинговия договор. При необходимост Лизингополучателят прави рекламации и насочва всички свои претенции по гаранционната отговорност, както и по сервизните споразумения, директно към доставчика или производителя на активите, предмет на лизинговия договор.
  • Ние предоставяме възможност за предварително изкупуване, при която Лизингополучателят може да придобие правото на собственост върху активите преди изтичане на срока на договора. При лизинг на транспортни средства и леки автомобили за периода на лизинга на Лизингополучателя се издава пълномощно за ползването им в страната и чужбина.