Финансова ликвидност посредством лизинг

Благодарение на финансирането посредством лизингово дружество, не се намалява финансовата ликвидност на лизингополучателя, както и не нараства частта на чуждото финансиране. Големината на лизинговите вноски е зависима от цената на инвестицията и се определя в съответствие със правилото „pay as you earn”- отнася се за времето, когато лизингования предмет „печели за себе си”. Благодарение на финансирането на инвестиции посредством лизинг, търговците и домакинствата могат да използват свободните си финансови ресурси (финансова ликвидност) по-рационално; защото се заплаща цената на ползване на дадения ресурс, а не цената на придобиване, като по този начин лизингополучателят запазва своята ликвидност.

При лизинга не се изисква голяма първоначална инвестиция, често голямата първоначална инвестиция би поставила в затруднение, ако лизингополучателят няма лесен и евтин достъп до финансови средства (финансова ликвидност).

Данъчни облекчения при лизингополучателите – търговски субекти

При оперативния лизинг, с промени в ЗДДС към 01.01.2013 г. се допуска право на данъчен кредит върху цялата наемна вноска по договора за оперативен лизинг, включително за активи, за които законодателят не допуска търговските субекти да ползват данъчен кредит при директната им покупка например. При финансовия лизинг, лизингополучателят има право да приспада амортизациите за лизингования актив и разходите за лихви по лизинга от своята облагаема печалба. Предвид, че масовият матуритет на договорите за финансов лизинг е между 48 и 60 месеца, то реално амортизационните отчисления са близки до реалния месечен разход, който лизингополучателят прави за ползването на актива. При договорите за финансов лизинг с опция и договорите за оперативен лизинг, се спестява заплащането на цялото ДДС на веднъж, като вместо това ДДС се разсрочва с плащането на всяка от лизинговите вноски.

При договори за стандартен финансов лизинг съществуват възможности за съфинансиране на ДДС от лизингодателя по допълнително финансово (Заемно) споразумение към договора за финансов лизинг.