ВАЖНО! Обща информация от клиентите във връзка със Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП)

Уважаеми клиенти,

Солар Лизинг АД е задължено лице по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ), и е задължено да научи малко повече за Вас като потенциален клиент на нашата компания.

Затова Ви молим при първоначално заявяване на нашите продукти и услуги, да отделите достатъчно време и готовност да предоставите допълнителна информация и документи (при необходимост) за изпълнение от страна на Солар Лизинг АД на изискванията по ЗМИП/ППЗМИП/ЗМФТ във връзка с Вашата надлежна идентификация и верификация на Вашите идентификационни данни, както и да се запознаете с ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМБАРГО РЕСТРИКЦИИ И САНКЦИИ.

Документи за кандидатстване за Фирми

 • Попълнено искане за лизингово финансиране; Може да изтеглите формуляра директно от нашата страница;
 • Баланс, ОПР и ДДС Декларация за последно тримесечие на текущата година;
 • Баланс, ОПР и Данъчна декларация за последните две завършени финансови години;
 • Кратка презентация за дейността на дружеството;
 • Копие на лична карта на Представляващия;
 • Копия на лични карти на всички Действителни собственици на Дружеството по чл. 63 ал. 4 ЗМИП (Задължително);
 • Оферта от доставчика на оборудването/ МПС или друго;

Само за Земеделци:

 • Регистрация като земеделски производител;
 • Анкетна карта за последните две завършени стопански години;
 • Копие на Актуално Удостоверението за обработени площи подадено към ДФ Земеделие;

Документи за кандидатстване за Потребители

 • Попълнено искане за лизингово финансиране на леки автомобили от физически лица (съдържа декларация за текущо семейно състояние и доходи). Може да изтеглите формуляра директно от нашата страница;
 • Копие от лична карта;
 • Копие от свидетелство за управление на МПС;
 • Копие от офертата на доставчика за лекия автомобил, предмет на лизинговата сделка;
 • Декларация за задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините, задължения по банкови кредити и лизингови договори;
 • Документ, удостоверяващ дохода (служебна бележка за доход; копие от годишната данъчна декларация за предходните 2 години; копие от договор за управление; др.)

Документи за кандидатстване