Уважаеми потенциални и настоящи клиенти,

За СОЛАР ЛИЗИНГ гарантирането на сигурността на личните данни, предоставени от потенциални и настоящи клиенти, е от изключително значение. Затова Солар Лизинг полага всички необходими правни, организационни, технологични и информационни мерки за осигуряване на законосъобразно, целесъобразно и ясно обработване на личните данни на всички свои потенциални и настоящи клиенти.

Настоящата декларация цели да Ви запознае как Солар Лизинг се грижи за Вашите лични данни, а именно: каква информация за вас събираме или ни предоставяте, какви са Вашите законови права като наш потенциален или настоящ клиент, какви съгласия можете да ни предоставите, с кого и как споделяме Вашите лични данни, колко дълго ги съхраняваме и т.н.

Информацията, която се съдържа в настоящия документ, е важна за Вас и е във Ваш интерес да се запознаете подробно и внимателно с нея.

 1. За Солар Лизинг:

СОЛАР ЛИЗИНГ АД (по-долу СОЛАР ЛИЗИНГ), е юридическо лице – търговец, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 206165434, адрес: гр. София 1000, район „Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96, етаж 1. СОЛАР ЛИЗИНГ има регистрирани клонове само на територията на Република България.

СОЛАР ЛИЗИНГ създава и предлага лизингови, финансови, инвестиционни и застрахователни продукти и услуги. Основни целеви групи на дружеството са физически лица, малки и средни предприятия, и корпоративни клиенти.

СОЛАР ЛИЗИНГ, в качеството си на администратор на лични данни, извършва своята дейност в пълно съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), като така осигурява конфиденциалността и законното обработване на личните данни на своите потенциални и настоящи клиенти.

За въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на личните данни на office@solarleasing.eu.

Повече информация относно действащите нормативни актове за защита на личните данни можете да получите на официалната страница на Комисията за защита на личните данни на Република България: www.cpdp.bg.

 1. Дефиниции:
„Лични данни” означава всяка информация, свързана с физическо лице („субект на данни“), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като: име, личен идентификационен номер, данни за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

„Обработване на лични данни” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 1. За Вашите права като наш потенциален и настоящ клиент:

Физическите лица – потенциални и настоящи клиенти, чиито лични данни СОЛАР ЛИЗИНГ обработва, разполагат със следните права, регламентирани от действащото местно и европейско законодателство:

 • Право на достъп – По Ваше искане, СОЛАР ЛИЗИНГ Ви предоставя информация относно категориите лични данни, отнасящи се до Вас, които се събират и обработват от СОЛАР ЛИЗИНГ, както и информация относно целите на обработването, получателите или категориите получатели, на които данните се предоставят, и източниците на тези данни, освен за случаите, когато данните са били събрани директно от Вас.
 • Право на искане за корекция, блокиране на обработването, ограничаване и/или изтриване (заличаване) – По Ваше искане, СОЛАР ЛИЗИНГ коригира, изтрива или блокира обработването на лични данни, което не е в съответствие с изискванията на законодателството. СОЛАР ЛИЗИНГ уведомява всички трети лица, на които Вашите личните данни са били законосъобразно предоставени, за всички случаи на коригиране, изтриване или блокиране на обработването на съответните лични данни.
 • Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на СОЛАР ЛИЗИНГ, в широко разпространен, структуриран и пригоден за машинно четене формат, и имате право да поискате Солар Лизинг да препрати/прехвърли тези данни към друг администратор, без възпрепятстване от СОЛАР ЛИЗИНГ, когато обработването на личните данни е основано на съгласие или на договорно задължение или обработването на лични данни се извършва с автоматизирани средства.
 • Право на възражение – Вие имате право да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато обработването на личните данни се основава на легитимен интерес от страна на СОЛАР ЛИЗИНГ. СОЛАР ЛИЗИНГ ще разгледа възражението Ви в най-кратките възможни срокове и ще Ви информира писмено за своето становище. След разглеждане на възражението, СОЛАР ЛИЗИНГ по принцип ще преустанови обработването на личните Ви данни и ще информира всички засегнати страни, на които данните са били законосъобразно предоставени, за полученото възражение и за предприетите въз основа на него мерки. Все пак, в някои случаи СОЛАР ЛИЗИНГ може да има необорими легитимни причини да продължи обработването, дори след като е получено възражение от Ваша страна (например в случай на съдебни действия, разследване на измами и др.). В тези случаи СОЛАР ЛИЗИНГ ще се свърже с Вас, за да изясни причините, поради които СОЛАР ЛИЗИНГ продължава да обработва лични Ви данни.
 • Право на отказ от получаване на персонализирани предложения – Оттеглянето на съгласие за получаване на персонализирани предложения може да бъде направено писмено чрез документ по образец, който е на разположение в офисите на СОЛАР ЛИЗИНГ.
 • Право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действията на СОЛАР ЛИЗИНГ, свързани с обработването на личните Ви данни.
Всяко едно от посочените права Вие може да упражните във всеки един момент, като изпратите писмено искане до адреса на дружеството: град София 1000, район „Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96, етаж 1 или по електронен път, адресиран до: office@solarleasing.eu.
 1. За Вашите лични данни, обработвани от СОЛАР ЛИЗИНГ
СОЛАР ЛИЗИНГ обработва различни лични данни, свързани с установяване на самоличността Ви и Вашия социален и финансов статус. Личните данни могат да бъдат получени, както от Вас, така и да бъдат събрани от трети лица. Ваши лични данни могат да възникнат и да бъдат обработвани от СОЛАР ЛИЗИНГ в процеса на предоставяне на съответната финансова услуга. СОЛАР ЛИЗИНГ може да събира и обработва следните лични данни в зависимост от целта на обработване: 4.1. За идентифициране самоличността на клиента:
 • Имена
 • Единен граждански номер/личен номер на чужденец
 • Постоянен адрес
 • Номер и дата на документ за самоличност
 • Клиентски номер
4.2. За контакт с клиента:
 • Имена
 • Постоянен адрес
 • Настоящ адрес
 • Телефонен номер
 • Факс
 • e-mail /електронна поща/
4.3. За определяне на социален и финансов статус на клиента:
 • Данни за предходно използвани и настоящи финансови и лизингови продукти
 • Данни за финансово състояние
 • Семеен статус
 • Информация относно професионални квалификации, месторабота и професионален опит
 • История на подадените от клиента запитвания, искания и жалби
 • Клиентски номер
4.4. Публични данни:
 • Данни за участие в търговски дружества и ЮЛНЦ, публично достъпни при Агенция по вписванията
 • Оповестена публично от клиента информация в интернет сайтове, социални мрежи и блогове

4.5. Охранителни камери и видеозаписи

СОЛАР ЛИЗИНГ може да извършва заснемане посредством охранителни камери за видеонаблюдение в офисните помещения на дружеството, като при всички случаи наличието на видеонаблюдение е обозначено с информационни табели. Видеозаписите от офисните помещения на СОЛАР ЛИЗИНГ подлежат на краткосрочно съхранение (не повече от 30 дни), като могат да бъдат запазени за по-дълъг период в случай на:

 • Необходимост от установяване и разследване на престъпления и нарушения;
 • Необходимост от идентифициране на нарушител или свидетел на нарушение, по което са причинени вреди на имущество или лица.
 1. За лицата, на които Солар Лизинг предоставя лични данни

Личните данни на нашите потенциални и настоящи клиенти се обработват предимно от служителите на СОЛАР ЛИЗИНГ. Лични данни се обработват и от други лица – държавни органи и физически и юридически лица, на които СОЛАР ЛИЗИНГ предоставя Вашите лични данни въз основа на законово изискване или в изпълнение на договор между Солар Лизинг и конкретното лице за предоставяне дейности, част от услугите на СОЛАР ЛИЗИНГ.

5.1. Лица, на които СОЛАР ЛИЗИНГ предоставя лични данни по силата на действащото законодателство:

 • Българска народна банка (БНБ);
 • Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);
 • Комисия за защита на потребителите (КЗП);
 • Централен кредитен регистър (ЦКР);
 • Национална агенция по приходите (НАП);
 • Национална Здравно-осигурителна каза (НЗОК);
 • Общински служби „Местни данъци и такси“;
 • Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);
 • Национална следствена служба (НСС);
 • Правораздавателни органи – съдилища, прокуратура, арбитражни съдилище /при наличие на договорно основание/;
 • Комисия за финансов надзор (КФН);
 • Министерство на вътрешните работи (МВР):
 • Гаранционни фондове и финансови институции като Европейски инвестиционен фонд, Национален гаранционен фонд;
 • Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейска инвестиционна банка;
В случай на промяна в списъка на лицата, обработващи лични данни, на които СОЛАР ЛИЗИНГ предоставя лични данни по силата на закона, СОЛАР ЛИЗИНГ ще актуализира настоящия документ.

5.2. Лица, на които СОЛАР ЛИЗИНГ предоставя лични данни по силата на сключен договор:

Всички служителите на СОЛАР ЛИЗИНГ, обработващи лични данни във връзка с подписването и изпълнението на договор, по който Вие сте страна, както и във връзка с действия, предшестващи подписването на такъв договор.

5.2.2. Други физически и юридически лица, обработващи лични данни по силата на договор с СОЛАР ЛИЗИНГ:

 • Лица, на които е възложено да съставят, окомплектоват и предоставят информационни бланки (заявления) на СОЛАР ЛИЗИНГ;
 • Лица, предоставящи на СОЛАР ЛИЗИНГ услуги по събиране на вземания – юридически лица, предоставящи услуги по връчване на покани/писма и логистични услуги по предаване/възстановяване на държането върху лизингови вещи;
 • Застрахователни компании – застрахователни дружества и застрахователни брокери, които застраховат лизингово имущество, предоставено по силата на договори за лизинг на субекти на данните;
 • Лица, на които СОЛАР ЛИЗИНГ е възложило обработването на лични данни за организационни цели – дружества, на които са възложени дейности по изготвяне на оферти и сключване на лизингови договори, обслужване на клиенти на Солар Лизинг и др.;
 • Лица, предоставящи на СОЛАР ЛИЗИНГ услуги по регистрация и промяна на регистрация на МПС, собственост на СОЛАР ЛИЗИНГ и предоставени за ползване на субектите на лични данни;
 • Дружества, предоставящи информационни и комуникационни услуги и технологии във връзка с операционните системи и услуги, ползвани от СОЛАР ЛИЗИНГ – мобилни оператори, доставчици на софтуерни услуги, куриери на пощенски услуги и др.;
 • Външни адвокати и правни фирми, които имат сключени договори за правно обслужване и правна защита с СОЛАР ЛИЗИНГ;
 • Дружества, предоставящи физически и информационни услуги във връзка с обработването и поддръжката на документален физически и електронен архив;
 • Външни одитори, които имат сключени договори с СОЛАР ЛИЗИНГ;

5.2.3. Лица, извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Някои от получателите, посочени по-горе, може да се намират извън ЕИП. СОЛАР ЛИЗИНГ може да предоставя лични данни на извън ЕИП държави (трети държави) само ако необходимите мерки за защита на личните данни, изисквани от местното и европейското законодателство, са налице и предоставените лични данни са адекватно защитени в съответната трета държава и след одобрение от Комисия за защита на потребителите. Личните данни на физическите лица могат да бъдат предоставяни в трета държава извън ЕИП само след тяхното изрично и свободно предоставено съгласие. СОЛАР ЛИЗИНГ ще предприеме всички необходими мерки, за да защити Вашите лични данни, като ограничи тяхната достъпност от трети лица в или извън ЕИП.

 1. Целите, за които Солар Лизинг обработва личните данни

СОЛАР ЛИЗИНГ събира и обработва лични данни на свои потенциални и настоящи клиенти за различни цели и на различни законови основания, както следва:

6.1. ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОН ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Идентификация на самоличността на клиента и автентификация на неговите лични данни – съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на този закон.
 • Профилиране на клиент, основано на оценка на риска – Профилиране на клиент съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на този закон (одобрение на клиента и сделката и мониторинг съобразно рисковия профил).
 • Контрол във връзка с предотвратяване изпирането на пари, ембарго и тероризъм (Закон за мерките срещу финансиране на тероризма, Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на този закон) – Законоустановени действия за предотвратяване, разкриване, разследване и предприемане на последващи действия, и изпълнение на задължения за докладване на съмнителни операции към органите за финансово разузнаване, и задължение за въвеждане на мерки против изпирането на пари, ембарго и тероризъм.
 • Регулаторни доклади –личните данни се събират и обработват по счетоводни и данъчни причини с цел осигуряване на съответствие с изискванията за докладване към компетентните власти, съгласно законови задължения.

6.2. ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР:

 • Изготвяне на договори по искане на физическите лица, чиито лични данни се обработват – с цел подписването на договор с клиент, Солар Лизинг трябва да разполага с определени лични данни на клиента (напр. име, дата на раждане / ЕГН / номер на лична карта, постоянен адрес) и данни за контакт с клиента. Възможно е Солар Лизинг да поиска допълнителна информация в зависимост от характера на услугите, които са предмет на договора.
 • Използване на продукти/услуги – Солар Лизинг обработва лични данни на клиенти посредством различни канали с цел осигуряване използването от страна на клиентите на съответните продукти/услуги (например обработва данни за платежна операция, за да може да отбележи като изпълнено задължението за плащане на вноска по силата на договор за лизинг).
 • Изпращане на съобщения във връзка с ползването на продукти и услуги – Солар Лизинг обработва лични данни, за да изпраща съобщения за продуктите и услугите, ползвани от клиента, чрез обаждания, електронни писма, SMS, писма и др. Съобщенията касаят само продуктите и услугите, които вече се използват от клиента; те не преследват маркетингови цели, нито съдържат оферти за нови услуги.

6.3. ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА СЪГЛАСИЕТО НА КЛИЕНТА

Индивидуален/персонализиран директен маркетинг и сегментиране / профилиране с търговска цел – Създаване на клиентски профили с цел предоставяне на нови, по-добри лизингови, финансови, застрахователни и инвестиционни услуги и продукти, взимайки предвид индивидуалните нужди и интереси на клиента.

Съгласието за обработване на лични данни за целите по т. 6.3. по-горе се предоставя свободно от субекта на данните чрез специална форма за съгласие за получаване на персонализирани предложения от страна на клиента.

6.4. ЦЕЛИ, ПРИ КОИТО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ОПАЗВАНЕТО НА ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА АДМИНИСТРАТОРА:

 • Изграждане на аналитични модели – Солар Лизинг ще изгражда аналитични модели, за да подпомага развитието на клиентските услуги и оценяване на предлаганите услуги. Събираните данни и личните данни се групират заедно по определен признак, за да се идентифицират модели/тенденции/връзки/алгоритми, без засягане интересите на индивидуалните клиенти и без предприемане на действия спрямо тях (напр. изготвяне на кредитен рейтинг за клиента).
 • Съдебни действия – защита на правата на Солар Лизинг – Солар Лизинг ще обработва данните на клиентите си, за да защитава правата си в съдебни процеси с помощта на външни адвокати. Това се отнася до ситуации, в които личните данни се обработват във връзка с администриране на информация, свързана с процесуални действия, съдебни гаранции, молби и съдебни решения.
 • Провеждане на тестове при промени в софтуерните приложения, демонстрации на платформите и вътрешните портали, обучения – Солар Лизинг ще използва лични данни, когато създава и/или актуализира софтуерни приложения за оперативните си системи, както следва:
 • проверка на промените в програмния код на приложенията в различни среди за изпитване / приемане (например усъвършенстване на каналите за разпространение или осигуряване на по-безопасна защита на събраните лични данни);
 • разрешаване на инциденти – проиграване на инциденти; демонстрации на платформи; обучение на служители.
 • Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги – Солар Лизинг използва личните данни на клиентите си с цел да подобри пазарните си позиции чрез предлагане на нови и по-добри услуги и иновативни продукти и да оптимизира вътрешните си процеси.
 • Оценка на риска за предотвратяване и разкриване на измами – Солар Лизинг ще обработва личните данни на своите клиенти като защита срещу измами или престъпни действия от тяхна страна. Солар Лизинг има право да не обслужва клиенти с високорисков профил, които могат да изложат на риск имиджа на дружеството. Въз основа на определени факти (напр. предоставяне на неистински документи и данни, определено клиентско поведение) Солар Лизинг оценява потенциалния риск от измама. Оценяването може да бъде направено на базата на определени индикатори на съответния клиентски профил, както и на базата на всякаква друга информация (като открадната лична карта или избор на държава за електронно банкиране), която може да насочи към потенциална измама. Мерките за предотвратяване и разкриване на измама се вземат в контекста на съответствие с вътрешни правила, съществуващи контроли, осигуряване на надеждна сигурност на информацията, съхранявана физически и дигитално.
 • Управление на отношенията с клиент – Солар Лизинг ще обработва личните данни на своите клиенти с цел да предложи индивидуален подход, базиран на предоставената информация и създадения клиентски профил. Личните данни на клиентите, които се съхраняват в различни бази данни, могат да бъдат групирани по определени признаци и да бъдат обработвани чрез различни канали на Солар Лизинг (директни канали, кол центрове, офиси и клонове). Целта на това групиране е да улесни и подобри тези канали за достъп до информация.
 • Определяне на кредитен риск – Солар Лизинг ще обработва личните данни на клиентите си за определяне на кредитни профили за намаляване на риска при предлагане на своите финансови продукти и услуги на клиентите.
 • Проверка за данни за субекта в публични регистри – Солар Лизинг ще обработва личните данни на клиентите си за извършване на справки за данни на клиентите в Централен Кредитен Регистър (ЦКР), кредитни регистри и офиси, Национална Здравно-осигурителна каза (НЗОК) и получаване на лични данни от посочените администратори във връзка с обработване на получените заявления за ползване на лизингово финансиране. Съгласието за обработване на лични данни за конкретната цел се предоставя в заявлението за ползване на лизингово финансиране, в лизинговия договор или в отделна декларация.
 • Директен маркетинг на продукти и услуги, предоставяни от Солар Лизинг – Предлагане на финансови продукти и услуги, предоставяни от Солар Лизинг, както и участие в проучвания за предлаганите продукти и услуги чрез различни канали, вкл. офисите на Солар Лизинг, електронна поща, SMS, телефон, онлайн канали.

Обработването за тези цели е необходимо за защитата на законните интереси на Солар Лизинг като администратор на лични данни, където тези интереси са свързани с основната функция на Солар Лизинг като финансова институция. Солар Лизинг е положило всички необходими марки, за да гарантира сигурното и законосъобразно обработване на личните данни на своите потенциални и настоящи клиенти.

 1. Продължителност на съхранение на лични данни

Солар Лизинг съхранява и обработва личните данни на своите клиенти – субекти на лични данни, с определена цел и за извършването на конкретни действия. С изпълнение на целите за обработване и извършване на всички действия, за които личните данни са необходими, Солар Лизинг прекратява съхранието на данните и предприема всички необходими действия по заличаване и/или унищожаване на същите.

Солар Лизинг съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със задължителните законови срокове за съхранение, а ако такива не са определени – съгласно вътрешните си правила. Общата продължителност на съхранение на лични данни и документи на клиенти, транзакции и сделки е до 10 (десет) години след прекратяване на отношенията с клиента. Така например, Солар Лизинг ще съхранява клиентското досие, съдържащо всички съществуващи документи за клиента, 10 (десет) години, считано от годината, следваща преустановяване на договорните отношения. След изтичане на определените срокове, Солар Лизинг ще унищожи всички документи, съдържащи лични данни за съответния клиент, и/или ще заличи необратимо личните данни в тези документи.

Солар Лизинг съхранява личните данни на свои потенциални клиенти за срок не по-кратък от 5 (пет) години. Потенциалните клиенти имат право във всеки един момент преди изтичането на този срок да подадат искане до Солар Лизинг за заличаване на личните данни, съхранявани от администратора.

Навсякъде в настоящата Декларация за поверителност и Съгласие за получаване на персонализирани предложения от клиент, където е отбелязано СОЛАР ЛИЗИНГ, ще се счита за препращане към Солар Лизинг АД, включително неговите правоприемници, ако дружеството престане да съществува.

Декларацията за поверителност на СОЛАР ЛИЗИНГ е достъпна за всички потенциални и настоящи клиенти на следните адреси: www.solarleasing.eu.