ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В СОЛАР ЛИЗИНГ АД

Уважаеми кандидати,

СОЛАР ЛИЗИНГ АД (по-долу СОЛАР ЛИЗИНГ), е юридическо лице – търговец, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 206165434, адрес: гр. София 1000, район „Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96, етаж 1. За гарантиране на максимална сигурност и законосъобразност на процесите, свързани с обработване на Вашите лични данни, Солар Лизинг разполага с длъжностно лице за защита на личните данни, към когото може да се обърнете по въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни, на office@solarleasing.eu.

Защитата на Вашите лични данни е важна за Солар Лизинг. Ние сме предприели необходимите организационни и технологични мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. В настоящата декларация за поверителност е пояснено за какви цели и на какви основания ще обработваме Вашите лични данни.

Препоръчваме Ви да прочетете настоящия документ внимателно, за да научите повече подробности за начина, по който се обработват личните Ви данни. Без значение за какви цели и на какви основания се обработват личните Ви данни, Солар Лизинг ще се отнася към тях с еднаква грижа. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

Солар Лизинг обработва Вашите лични данни за целите на извършване на подбор за длъжността, за която кандидатствате чрез подаване на заявление за участие в подбор или са предоставени от Вас в пряк контакт в рамките на разговор или интервю със служител на Солар Лизинг. Личните Ви данни, които предоставяте на Солар Лизинг и които могат да бъдат ползвани по време на настоящи и / или бъдещи процедури за кандидатстване, се обработват като част от процедурата за подбор и наемане на работа на настоящи и/ или бъдещи свободни работни места. Личните данни могат да се използват и за информирането Ви за бъдещи свободни работни места в Солар Лизинг, които биха могли да бъдат от интерес за Вас. Данните се обработват за кандидатстване по Ваше искане и с оглед на трудова заетост.

В случай че желаете да кандидатствате за позиция посредством Вашия Linkedln профил по обява, публикувана в Linkedln, Вие се съгласявате Солар Лизинг да обработва информацията, която се съдържа във Вашия Linkedln профил за целите на подбора. В качеството си на администратор на Вашите лични данни Солар Лизинг извършва обработка на следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни (три имена, дата и място на раждане, националност снимка, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, телефон за контакт и др.)
  • Социална идентичност (образование, квалификация, трудова дейност, автобиографии, предишен трудов опит, чужди езици, научна/ академична степен и др.)

Солар Лизинг не събира и не обработва никакви чувствителни данни за кандидати, в това число информация относно расова принадлежност, политически възгледи, религиозни или идеологически вярвания, членство в търговски сдружения, здравословно състояние, сексуални предпочитания, или относно подозрения, преследване или наказателни или административни осъждания. Информацията относно кандидати за работа , която Солар Лизинг събира и обработва, е подходяща, съответна и необходима за конкретните цели, за които е получена и обработвана.

Кандидатите са уведомени, че информацията, която предоставят, следва да бъде актуална, точна и пълна, за да може да позволи правилното протичане на процеса по подбор. Кандидатите изрично се съгласяват, че Солар Лизинг може да проверява верността и пълнотата на данните, предоставени при кандидатстване, като се свърже с предишен/ни работодател/и и/ или конкретно посочено от Кандидата лице за контакт, вкл. и учебно заведение. Предоставянето на непълни и некоректни данни би довело до невъзможност за оценка на Вашата кандидатура и би възпрепятствало участието Ви в процеса за подбор за позицията, за която кандидатствате.

Вашите лични данни се съхраняват в рамките на 6 месеца от извършване на подбора за длъжността, за която кандидатствате, като след това се унищожават.

Като кандидат за работа Солар Лизинг Ви гарантира право на достъп до Вашите лични данни, които Солар Лизинг обработва. Освен това, имате право да поискате от Солар Лизинг да коригира неточности във Вашите лични данни, и в случай че разполагате с основания и изложите писмено съображенията си за това, да поискате преустановяване на неоснователно обработване на Вашите лични данни.

Посочените права може да упражните като подадете заявление за упражняване на право на адрес: гр. София 1000, район „Средец, ул. „Г. С. Раковски“ № 96, етаж 1, на вниманието на Изпълнителен директор, или на електронен адрес: office@solarleasing.eu .