Цена на капитала при лизингови сделки

Основната дилема пред всеки бъдещ лизингополучател е дали да купи даден Актив, или да го наеме, т. е. да го ползва на лизинг. Решението се взима като се съпоставят разходите, които биха били направени в единия и другия случай и се предпочита вариантът с по-ниски разходи и по-големи време- и средства- спестяващи удобства. Това решение е строго индивидуално, тъй като трябва да се вземат предвид различни фактори, свързани както със самия актив (специфика на актива, възможност за вторична реализация, цена, риск от бързо морално остаряване или сериозни промени на пазара на дадения вид актив, размер на необходимата първоначална инвестиция, срок, за който ще е необходим актива), така и с цената на финансиране със собствен капитал, достъпът на лизингополучателя до кредитен ресурс и съответно неговата цена, размерът на данъчната тежест, алтернативните източници на доход при влагане на средствата, вместо в закупуване на актива, в друга инвестиция.

Факторите, които определят цената на капитала при финансирането с лизинг са много, като част от тях могат да се измерят с реална величина, т. е. като конкретен размер на необходимите средства, а други се измерват чрез субективна преценка.

Като конкретен разход може да се определи цената на финансиране като съвкупност от настоящата стойност на бъдещите плащания по лихви, такси и комисионни по лизинговата сделка. Получената стойност трябва да се намали с данъчната тежест, която сме спестили от платените лихви (тъй като лихвите са чист разход, който намалява облагаемата данъчна печалба при финансовия лизинг, а при оперативния цялата лизингова вноска се признава за разход) и от начислените амортизации (при финансовия лизинг), които намаляват данъчно облагаемата печалба. Стойността би следвало да се намали и с евентуалните доходи от реализацията на капитала, който вместо да вложим в покупка на актива, ние сме оставили свободен за алтернативна реализация.

Допълнителни субективни фактори, които благоприятстват използването на лизинга са:

 1. Ако даден актив е необходим за кратък срок от време, по-удачно би било да не се купува, защото при вторичната реализация цената значително спада, следователно с евентуалната загуба от вторична продажба можем да намалим цената на капитала на лизинговата сделка
 2. Използването на голям кредит за покупка на скъпо оборудване не винаги е добра инвестиция, тъй като стойността на тази инвестиция може драстично да намалее, ако на пазара се появи ново по-ефективно оборудване само няколко години след покупката.
 3. При лизинга не се изисква голяма първоначална инвестиция, често голямата пръвоначална инвестиция би поставила в затруднение лизингополучателя ако той няма лесен и евтин достъп до кредитни средства.
 4. Оперативният лизинг в частност предлага и няколко допълнителни предимства:
 • Лизинговите вноски веднага се изключват напълно като производствени разходи и инвестицията посредством лизинг е балансово неутрална, т.е. едно финансиране на лизинг може да се окаже целесъобразно и от данъчна гледна точка, което често спестява главоболията с амортизацията.
 • Клиентът винаги имате на разположение актив, който отговаря на най-съвременните постижения на техниката и технологиите, което от своя страна му позволява да предостави по-високо качество с по ниска себестойност на услугите/ стоките, които предлага на своите клиенти;
 • Клиентът сам избира актива съобразно предпочитанията и нуждите на конкретния му бизнес профил, това позволява организирането на авто- парка или производственото предприятие да стане по най-подходящия за него начин;
 • Клиентът не се лишава от оборотни средства предвид ниската авансова вноска (в някои случаи депозит) или изобщо липсата на такава;
 • Не се изискват допълнителни финансови гаранции, ипотеки, залози, както и не се поемат рискове от обвързване със заеми;
 • Лизинговите вноски са месечни и еднакви за целия срок на договора, като много малко зависят от външни фактори като по този начин клиентът можете много добре да планирате разходите си в перспектива;
 • Пълната сервизна поддръжка и обслужване позволяват на клиента да не търси, договаря и купува резервни части и т.н., не е нужно да увеличава допълнително персонала си и да носи отговорност за него. Оперативният лизинг дава добра възможност за пълен и независим счетоводен мониторинг на всички дейности.
 • Няма опасност активите да останат незастрахован или без гаранция заради пропуснат сервизен преглед, защото за спазването на всички срокове се грижи лизингодателят;
 • В зависимост от избраните условия на договор след края на договора за Оперативен лизинг клиентът няма ангажимент за реализацията на актива или допълнителни разходи, за да го препродаде, сервизира и т.н., а може просто да си поръча нов.